Royal Rajasthan Tour

Royal Rajasthan Tour :

Places covered : Delhi – Nawalgarh – Bikaner – Jaisalmer- Jodhpur – Ghanerao – Ranakpur – Udaipur – Pushkar – Jaipur -Agra – Delhi

Duration : 15 Nights -16 Days