Rajasthan Desert Tour

Rajasthan Desert Tour :

Places covered: Delhi – Agra – Jaipur – Ajmer – Pushkar – Udaipur – Jodhpur – Jaisalmer – Bikaner – Mandawa – Delhi

Duration: 13 Nights – 14 Days